Acte de indentitate

Orar: L-M-M-J-V | ora 08:30-12:30

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facialp preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie; extrasul de carte funciară de carte funciară trebuie sa fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate.

Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane se dă în prezența personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, ori după caz, a celui consular care primește cererea pentru eliberarea actului de indentitate.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divort însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinţii sunt divorțați, original și copie;
 • documentul cu care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însotit de unul dintre părinți  sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, in condițiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinți, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită  declarația de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredintat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie inscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghiseu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar in situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declarația trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul in care acesta se afla, la notarul public român ori la autoritățile străinee competente în acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă şi legalizată.

Cetăţenii români aflați în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situatia in care părinții divorţați exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuința acestuia este stabilită la unul dintre părinți cu menționarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicita schimbarea domiciliului, minorul işi schimbă domiciliul odată cu acesta, in condițiile art. 497 din 1egea nr. 287/2009 privind Codul civil. republicată, cu modificarile ulterioare.

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • Actul de identitate;
  • Certificatul de nastere, original și copie;
  • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
  • Certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie;
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adesei de reședință, original și copie; extrasul de carte funciară trebuie sa fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din strcturile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile stăine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 • Cererea pentru eliberarea actului de indentitate;
 • Actul de identitate, în cazul deteriorării;
 • Certificatul de naștere, original și copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supravișuitor, original și copie;
 • Certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie;
 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • Un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original și copie, sau pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului- pentru persoanele care nu au prelucrată imaginea facială în R.N.E.P;
 • Documentul cu care face dovada achitării contavalorii actului de identitate.
 • Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea identității;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie; extrasul de carte funciară trebuie sa fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.